سابلیمیشن اینک تک INKTEC

جوهر سابلیمیشن اینک تک

جوهر سابلیمیشن اینک تک | INKTEC ساخت کشور کره میباشد.  میتوانید این جوهر را از وب سایت فروشگاهی دنیای کارتریج تهیه کنید.

اینک تک INKTEC

سابلیمیشن اینک تک INKTEC

فیلترهای فعال

6,600,000 ریال

جوهر لیتری سابلیمیشن اینک تک پرینتر اپسون قرمز رنگ InkTec EPSON 1000cc sublimation Magenta INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ قرمز می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

6,600,000 ریال

جوهر لیتری سابلیمیشن اینک تک پرینتر اپسون آبی رنگ InkTec EPSON 1000cc sublimation Cyan INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ آبی می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

6,600,000 ریال

جوهر لیتری سابلیمیشن اینک تک پرینتر اپسون قرمز روشن InkTec EPSON 1000cc sublimation Light Magenta INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ قرمز روشن می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

6,600,000 ریال

جوهر لیتری سابلیمیشن اینک تک پرینتر اپسون آبی روشن InkTec EPSON 1000cc sublimation Light Cyan INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ آبی روشن می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

6,600,000 ریال

جوهر لیتری سابلیمیشن اینک تک پرینتر اپسون مشکی رنگ InkTec EPSON 1000cc sublimation Black INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ مشکی می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

6,600,000 ریال

جوهر لیتری سابلیمیشن اینک تک پرینتر اپسون زرد رنگ InkTec EPSON 1000cc sublimation Yellow INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ زرد می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

6,600,000 ریال

جوهر لیتری سابلیمیشن اینک تک پرینتر اپسون InkTec EPSON 1000cc sublimation INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ های مشکی،زرد،قرمز،آبی،قرمزروشن،آبی روشن می باشد که با حجم  1000 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

1,400,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی اینک تک اپسون زرد رنگ InkTec EPSON 100cc sublimation Yellow INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ زرد می باشد که با حجم  100 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

1,400,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی اینک تک اپسون مشکی رنگ InkTec EPSON 100cc sublimation Black INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ مشکی می باشد که با حجم  100 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

1,400,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی اینک تک اپسون قرمز رنگ InkTec EPSON 100cc sublimation Magenta INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ قرمز می باشد که با حجم  100 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

1,400,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی اینک تک اپسون آبی رنگ InkTec EPSON 100cc sublimation Cyan INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ آبی می باشد که با حجم  100 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.

1,400,000 ریال

جوهر سابلیمیشن 100 سی سی اینک تک اپسون آبی روشن InkTec EPSON 100cc sublimation light Cyan INK

حمل رایگان

این محصول دارای جوهری با رنگ آبی روشن می باشد که با حجم  100 سی سی و برند اینک تک برای پرینترهای اپسون تولید وعرضه می شود.این نوع جوهر بسیار پر کاربرد بوده و برای چاپ تصاویر بر روی اجسام به صورت برگردان استفاده می شود.این محصول با تمامی پرینترهای جوهرافشان 6 رنگ و پرینتر های حرارتی مدل اپسون سازگاری دارد.