فیلتر محصولات

ریبون پرینتر سوزنی

هد چاپگر متشکل از ۹ تا ۲۴ سوزن می‌باشد که در یک یا دو خط پشت سرهم و بطور مستقیم قرار دارد. در انتهای هر سوزن یک سیم پیچ وجود دارد. برای چاپ از سیستم به سیم پیچ انتهای هر سوزن مورد نظر سیگنالی ارسال می‌شود که پس از تقویت به سولنویید سوزنها ارسال می‌شود که به دلیل میدان مغناطیسی حاصل از سولنویید، سوزن به سمت کاغذ پرتاب می‌شود.پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند. ریبون ها براساس تعداد چاپ کاراکترها مورد مصرف قرار می گیرند و تمام می شوند.

ریبون پرینتر سوزنی

ریبون پرینتر سوزنی

18 محصول وجود دارد

ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر جولی مارک Ribbon Printer Cartridges Jolimark BP-900
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر جولی مارک Ribbon Printer Cartridges Jolimark BP-900

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر جولی مارک مدل  Jolimark BP-900 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند.پرینترهای سوزنی از ریبون  های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد .

  • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر جولی مارک Ribbon Printer Cartridges Jolimark DP-550
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر جولی مارک Ribbon Printer Cartridges Jolimark DP-550

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر جولی مارک Jolimark DP550 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

  • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Siemens 4915 - Tally T5023
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Siemens 4915 - Tally T5023

تماس بگیرید : 02188944922

 

کارتریج ریبون پرینتر تالی مدل Siemens 4915 tally t5023 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند.پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

  • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Ribbon Printer Cartridges Olivetti PR3
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Ribbon Printer Cartridges Olivetti PR3

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Olivetti pr3 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند.پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

  • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Ribbon Printer Cartridges Olivetti SP40 Plus
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Ribbon Printer Cartridges Olivetti SP40 Plus

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Olivetti SP40 Plus برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Ribbon Printer Cartridges Olivetti PR2
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Ribbon Printer Cartridges Olivetti PR2

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Olivetti Pr2 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند.پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Ribbon Printer Cartridges Olivetti PR9
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Ribbon Printer Cartridges Olivetti PR9

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Olivetti pr9 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند.پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 •  تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Tally 5040
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Tally 5040

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر تالی مدل Tally 5040برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Ribbon Printer Cartridges Olivetti PR4
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Ribbon Printer Cartridges Olivetti PR4

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر الیوتی  Olivetti pr4 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر سیتیزن Ribbon Printer Cartridges Citizen DP600
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر سیتیزن Ribbon Printer Cartridges Citizen DP600

تماس بگیرید : 02188944922

 

کارتریج ریبون پرینتر سیتی زن  Citizen DP600 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson ERC 39
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson ERC 39

تماس بگیرید : 02188944922

 

کارتریج ریبون پرینتر اپسون  Epson erc 39 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

  • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ300
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ300

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Epson LQ300 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است.پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ350
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ350

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Epson LQ350 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون  های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Tally MT230
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Tally MT230

تماس بگیرید : 02188944922

 کارتریج ریبون پرینتر  تالی  Tally MT230 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون  های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

  • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson DFX5000
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson DFX5000

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Epson DFX5000 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ2180
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ2180

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر اپسون  Epson LQ2170 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون  های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson DFX9000
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson DFX9000

تماس بگیرید : 02188944922

 کارتریج ریبون پرینتر اپسون  Epson DFX9000 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون  های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود
ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Tally 6306
 • ناموجود

ریبون|رول|درام|تونر فکس

کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Tally 6306

تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر تالی Tally 6306 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند.پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

موجود: ناموجود