پایش در

برند
ریبون
ریبون|رول|درام|تونر فکس
قابل استفاده در دستگاه های
دستگاههای سازگار
رنگ ریبون
بیشتر... کمتر
پایش

ریبون پرینتر سوزنی

هد چاپگر متشکل از ۹ تا ۲۴ سوزن می‌باشد که در یک یا دو خط پشت سرهم و بطور مستقیم قرار دارد. در انتهای هر سوزن یک سیم پیچ وجود دارد. برای چاپ از سیستم به سیم پیچ انتهای هر سوزن مورد نظر سیگنالی ارسال می‌شود که پس از تقویت به سولنویید سوزنها ارسال می‌شود که به دلیل میدان مغناطیسی حاصل از سولنویید، سوزن به سمت کاغذ پرتاب می‌شود.پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند. ریبون ها براساس تعداد چاپ کاراکترها مورد مصرف قرار می گیرند و تمام می شوند.

ریبون پرینتر سوزنی

ریبون پرینتر سوزنی

ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر جولی مارک Ribbon Printer Cartridges Jolimark BP-900
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر جولی مارک Ribbon Printer Cartridges Jolimark BP-900

حمل رایگان

کارتریج ریبون پرینتر جولی مارک مدل  Jolimark BP-900 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند.پرینترهای سوزنی از ریبون  های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد .

  • تلفن تماس 88944922-021

ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson ERC 39
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson ERC 39

حمل رایگان

 

کارتریج ریبون پرینتر اپسون  Epson erc 39 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

  • تلفن تماس 88944922-021

ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson DFX9000
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson DFX9000

حمل رایگان

 کارتریج ریبون پرینتر اپسون  Epson DFX9000 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون  های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ2180
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ2180

حمل رایگان

کارتریج ریبون پرینتر اپسون  Epson LQ2170 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون  های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson DFX5000
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson DFX5000

حمل رایگان

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Epson DFX5000 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Tally MT230
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Tally MT230

حمل رایگان

 کارتریج ریبون پرینتر  تالی  Tally MT230 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون  های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

  • تلفن تماس 88944922-021

ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ350
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ350

حمل رایگان

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Epson LQ350 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون  های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ300
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Ribbon Printer Cartridges Epson LQ300

حمل رایگان

کارتریج ریبون پرینتر اپسون Epson LQ300 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است.پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر سیتیزن Ribbon Printer Cartridges Citizen DP600
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر سیتیزن Ribbon Printer Cartridges Citizen DP600

حمل رایگان

 

کارتریج ریبون پرینتر سیتی زن  Citizen DP600 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر جولی مارک Ribbon Printer Cartridges Jolimark DP-550
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر جولی مارک Ribbon Printer Cartridges Jolimark DP-550

حمل رایگان

کارتریج ریبون پرینتر جولی مارک Jolimark DP550 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

  • تلفن تماس 88944922-021

ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Ribbon Printer Cartridges Olivetti PR4
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر الیوتی Ribbon Printer Cartridges Olivetti PR4

حمل رایگان

کارتریج ریبون پرینتر الیوتی  Olivetti pr4 برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021

ریبون|رول|درام|تونر فکس کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Tally 5040
 • جدید
تماس بگیرید : 02188944922

کارتریج ریبون پرینتر تالی Ribbon Printer Cartridges Tally 5040

حمل رایگان

کارتریج ریبون پرینتر تالی مدل Tally 5040برای پرینترهای سوزنی (چاپ ماتریسی) که معمولاً از ریبون برای چاپ استفاده می کنند طراحی شده است. پرینترهای سوزنی با استفاده از ضربه زدن سوزن مخصوص روی ریبون کار چاپ را انجام می دهند. پرینترهای سوزنی از ریبون های رنگی به عنوان کارتریج استفاده می کنند که رنگ ریبون این کارتریج مشکی می باشد.

 • تلفن تماس 88944922-021