درایور لیزر رنگی اچ پی HP

دانلود درایور های لیزر رنگی اچ پی HP

لیزر رنگی اچ پی HP

درایور لیزر رنگی اچ پی HP

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet CP1518ni

300,000 ریال

پرینتر لیزر رنگی اچ پی تک کاره یکی از محصولات شرکت hp بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 12 برگ مشکی و8 برگ رنگی در دقیقه میباشد. کارتریج مورد استفاده در این پرینتر کارتریج 125A بوده است که قابلیت چاپ 7500 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet CP1515n

300,000 ریال

پرینتر لیزری اچ پی تک کاره و تک رنگ از م حصولات شرکت hp بوده است. ابین پرینتر دارای سرعت چاپ 12 برگ در دقیقه میباشد. کارتریج مورد مصرف این پرینترکارتریج 125A بوده که قابلیت چاپ 2200 برگ سیاه وسفید را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet CM1312

300,000 ریال

پرینتر لیزری رنگی اچ پی چندکاره بوده و یکی از محصولات شرکت hp است. که قابلیت چاپ 12 برگ در دقیقه میباشد. کارتریج مصرفی این پرینتر کارتریج 125A بوده که قابلیت چاپ 20000 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet CP1215

300,000 ریال

پرینتر لیزری رنگی اچ پی تک کاره از محصولات شرکت hp بوده است .سرعت چاپ این پرینتر 12 برگ در دقیقه میباشد. کارتریج مصرفی این دستگاه کارتریج 125A بوده که قابلیت چاپ 180 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet M275

300,000 ریال

پرینتر لیزری اچ پی چندکاره و تک رنگ از محصولات شرکت hp بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 17 برگ در دقیقه میباشد. دکارتریج هماهنگ با این پرینتر کارتریج 126A بوده که قابلیت چاپ 1200 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet CP1025nw

300,000 ریال

پرینتر لیزری رنگی اچ پی تک کاره از محصولات شرکت hp بوده است. سرعت چاپ این پرینتر 16 برگ در دقیقه میباشد. کارتریج مصرفی این دستگاه کارتریج 126A بوده که قابلیت چاپ 1200 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet M175nw

300,000 ریال

پرینتر لیزری اچ پی چندکاره و رنگی از محصولات شرکت hp بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 16 برگ دز دقیقه میباشد. کارتریج هما هنگ با این دستگاه کارتریج 126A بوده که قابلیت چاپ 1200 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet CM1415fnw

300,000 ریال

پرینتر لیزری چندکاره و رنگی اچ پی از محصولات شرکت hp بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 12 برگ در دقیقه میباشد. کارتریج مصرفی این دستگاه کارتریج 128A بوده که قابلیت چاپ 2000 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet CM1415fn

300,000 ریال

پرینتر لیزری اچ پی 4 کاره و رنگی از محصولات شرکت hp  بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 12 برگ در دقیقه میباشد. کارتریج هماهنگ با این دستگاه کارتریج 128A بوده که قابلیت چاپ 750 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet CP1525nw

300,000 ریال

پرینتر لیزری اچ پی تک کاره و رنگی از محصولات شرکت hp  بوده است. سرعت چاپ این پرینتر 12 برگ در دقیقه میباشد. کارتریج مورد استفاده در این دستگاه کارتریج 128A بوده که قابلیت چاپ 1200 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet M176n

300,000 ریال

پرینتر لیزری اچ پی چندکاره و رنگی از محصولات شرکت hp بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 16 برگ در دقیقه میباشد. کاترریج مصرفی این پرینتر کارتریج 130A بوده که قابلیت چاپ 1200 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet M177fw

300,000 ریال

پرینتر لیزری اچ پی چندکاره و رنگی از محصولات شرکت hp بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 17 برگ در دقیقه میباشد. کارتریج هماهنگ با این دستگاه کارتریج 130A بوده که قابلیت چاپ 1300 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet M276n

300,000 ریال

پرینتر لیزری اچ پی رنگی و چندکاره از محصولات شرکت hp بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 14 برگ در دقیقه میباشد. کارتریج مصرفی این دستگاه کارتریج 131A بوده که قابلیت چاپ 1600 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet MFP M276nw

300,000 ریال

پرینتر لیزری اچ پی چندکاره و رنگی از محصولات شرکت hp بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 14 برگ در دقیقه میباشد. کارتریج مصرفی این پرنتر کارتریج 131A بوده که قابلیت چاپ 2500 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet M251n

300,000 ریال

پرینتر لیزری اچ پی تک کاره و تک رنگ از محصولات شرکت hp بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 14 برگ در دقیقه میباشد. کارتریج هماهنگ با این پرینتر کارتریج 131A بوده که قابلیت چاپ 2800 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet M251nw

300,000 ریال

پرینتر لیزری رنگی اچ پی تک کاره ورنگی از محصولات شرکت hp بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 14 برگ در دقیقه میباشد. کارتریج مصرفی این پرینتر کارتریج 131Aبوده که قابلیت چاپ 2400 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet 1600

300,000 ریال

پرینتر لیزری اچ پی تک کاره و تک رنگ از محصولات شرکت hp  بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 16 برگ در دقیبقه میباشد. کارتریج مصرفی این پرینتر کارتریج 124A بوده که قابلیت چاپ 2000 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet 2600

300,000 ریال

پرینتر لیزری اچ پی تک کاره و رنگی از محصولات شرکت hp بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 8 برگ در دقیقه میباشد. کارتریج مصرفی این دستگاه کارتریج 124A بوده که قابلیت چاپ 2500 برگ را دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید 

درایور

درایور پرینتر HP LaserJet 2605

300,000 ریال

پرینتر لیزری اچ پی تک کاره و رنگی از محصولات شرکت hp بوده است. این پرینتر دارای سرعت چاپ 12 برگ دز دقیقه میباشد .کارتریج مصرفی این دستگاه کارتریج 124A بوده که قابلیت چاپ 2500 برگ ر دارد.

هنگام ثبت سفارش نسخه ویندوز خود را در قسمت توضیحات عنوان کنید