در این بخش دنیای کارتریج به منظور افزایش سطح آگاهی عمومی و افزایش سرانه مطالعه به ارائه محتواهای آموزشی مفید و مقالات مرتبط در این زمینه پرداخته است. باشد که مورد توجه واقع شده و گامی در جهت ارتقای سطح علمی کشور برداشته شود.