باید زیر هد را تمیز نمود که ازسه طریق امکان پذیراست : ۱- توسط قاشقک مخصوص هد  ۲- توسط کلین اتوماتیک دستگاه ۳- با استفاده از پرژ دستی یا اتوماتیک دستگاه   اگر از روش سوم استفاده نمودید حتما توجه داشته باشید که برای تمیز کردن پلیت از دستمال مخصوص استفاده نمایید .دستمال نباید به […]

ادامه مطلب ←