۱- تعویض نوع مارک مرکب مصرفی ۲- ترکیب شدن دو نوع مرکب ۳- تغییر دما و رطوبت استاندارد برای محیط چاپخانه ۴- وجود گرد و غباردر محیط چاپخانه ۵- تنظیم نبودن برق ورودی سرهد ۶- درست عمل نکردن چاه ارت دستگاه

ادامه مطلب ←