ابتدا اطمینان حاصل نمایید که اشکال نرم افزاری نیست. در مرحله بعد سرو دستگاه و موتور دستگاه را چک نموده وبعد پاورهایی را که برق ورودی موتور و سرو را تامین می نماید کنترل نمایید.  

ادامه مطلب ←

۱- دقت کنید که برق سر هد تامین شود. ۲- کابل سوکت های سر هد را کنترل نمایید که شل نشده باشد ۳- سیم کشی برق ورود ی به پاور هد را چک نمایید.

ادامه مطلب ←

 باید زیر هد را تمیز نمود که ازسه طریق امکان پذیراست : ۱- توسط قاشقک مخصوص هد  ۲- توسط کلین اتوماتیک دستگاه ۳- با استفاده از پرژ دستی یا اتوماتیک دستگاه   اگر از روش سوم استفاده نمودید حتما توجه داشته باشید که برای تمیز کردن پلیت از دستمال مخصوص استفاده نمایید .دستمال نباید به […]

ادامه مطلب ←

۱- تعویض نوع مارک مرکب مصرفی ۲- ترکیب شدن دو نوع مرکب ۳- تغییر دما و رطوبت استاندارد برای محیط چاپخانه ۴- وجود گرد و غباردر محیط چاپخانه ۵- تنظیم نبودن برق ورودی سرهد ۶- درست عمل نکردن چاه ارت دستگاه

ادامه مطلب ←

ممکن است  Erorهای مختلف روی کامپیوتر بدهد یا قسمتهایی که آسیب زیاد دیده چاپ انجام ندهد یا چاپ را بصورت شطرنجی یا جابجا بزند.

ادامه مطلب ←