صفحه‌ای: چاپگری که متن یک صفحه را بصورت یکجا چاپ می‌کند. حرارتی: چاپگری که با ایجاد گرما روی کاغذهای مخصوص متن مورد نظر را چاپ می‌کند. https://goo.gl/aiSCnE

ادامه مطلب ←