اطلاعات

شما هم اکنون در شاخه:

فکس

هستید.
فکس

دستگاه فکس وسیله ای است که برای ارسال اسناد به صورت الکترونیکی از طریق شبکه تلفن استفاده می شود.انتقالاتی که ارسال می کند "نمابر" نامیده می شود ، و این می تواند بین دو دستگاه فکس یا بین دستگاه فکس و رایانه یا سرویس فکس آنلاین باشد که برای ارسال و دریافت نمابر مجهز است.

فکسهیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.